dafa top

หนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจบ่อนคาสิโน หรือการพนัน เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดชอบได้หรือไม่?

  หนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจบ่อนคาสิโน หรือการพนัน เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดชอบได้หรือไม่? ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ...

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563

หนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจบ่อนคาสิโน หรือการพนัน เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดชอบได้หรือไม่?

 หนี้ที่เกิดจากการทำธุรกิจบ่อนคาสิโน หรือการพนัน เจ้าหนี้จะนำมาฟ้องให้ลูกหนี้รับผิดชอบได้หรือไม่?

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 “การใดมีวัตถุประสงค์...

- เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งด้วยกฎหมาย หรือ
- เป็นการพ้นวิสัย หรือ
- เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การนั้นถือเป็น “โมฆะ”

ดังนั้นหนี้ที่เกิดจากการพนันซึ่งนับเป็นสิ่งผิดกฏหมาย หนี้ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงนับเป็นโมฆะตั้งแต่ต้น ไม่สามารถนำมาฟ้องร้อง เรียกคืนได้

โดย กรณีนี้ อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 18967/2556


ที่พิพากษาให้หนี้ระหว่างคู่กรณี 2 ฝ่าย ดังกล่าวเป็นโมฆะ ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นนั้น เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการพนัน หรือบ่อนคาสิโน

โดยศาลให้เหตุผลว่า ธุรกิจบ่อนคาสิโนนั้นมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย
สัญญากู้ยืมเงิน เป็นมูลหนี้ที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจบ่อนคาสิโน จึงถือว่าเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 เช็คหรือนิติกรรมที่สั่งจ่าย ระหว่าง 2 ฝ่าย จึงถือว่าไม่มีมูลหนี้ตามกฎหมาย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง ไม่มีหนี้ต่อกัน

ดังนั้นการพนันขันต่อ เป็นสิ่งผิดกฏหมาย หากมีการเดิมพันโดยใช้เชค หรือสัญญาเงินกู้เพื่อการพนัน จะเป็นนิติกรรมที่ทำให้เจ้ามือเสียเปรียบ เพราะไม่สามารถนำมาใช้ในทางกฏหมายได้ ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ส่วนลูกหนี้หัวหมอ อาจใช้ช่องโหว่ดังกล่าวในการฉวยโอกาส นำช่องโหว่นี้เล่นงานกับเจ้ามือหรือบ่อนคาสิโนได้เช่นกัน